ششمین دوره‌ی جایزه ثبوتی-خواجه‌پور

  • ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تشکیل جلسه‌ی هیئت اجرایی و تعیین کار گروه‌ها در شاخه‌های علوم زمین، ریاضی و فیزیک
  • کارگروه علوم زمین: دکتر فرهاد ثبوتی، دکتر مهدی دارایی و دکترایمان منصف
  • کارگروه ریاضی: دکتر رشید زارع‌نهندی، دکتر علی طاهرخانی و دکتر علی فروش‌باستانی
  • کارگروه فیزیک: دکتر حمیدرضا خالصی‌فرد، دکتر حسین فضلی، دکتر حسین حقی، دکتر علیرضا ولیزاده و دکتر محمدحسین وحیدی‌نیا
  • از ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ تشکیل چندین جلسه‌ی هیئت اجرایی و جلسه‌های کار گروه‌ها به‌منظور تعیین سه کاندید در هر شاخه‌ی علمی
  • ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ تشکیل جلسه‌ی هیئت امنای جایزه و تعیین برندگان بر اساس رای اعضا