شیوه‌نامه‌ی جایزه

نحوه‌ی اعطای جایزه مطابق شیوه‌نامه با روند پیشِ‌رو انجام می‌شود:
۱.دبیر جایزه از بین هیئت امنا به مدت سه سال توسط اعضای هیئت امنا انتخاب می‌شود که انتخاب مجدد پس از اتمام دوره بلامانع است.
۲.خدمات اعضای هیئت امنا، کمیته‌های علمی و مشاوران به‌صورت افتخاری انجام می‌شود.
۳.یک سال قبل از اعطای جایزه، کمیته‌ی علمی جوایز در هر کدام ار رشته‌هایی که قرار است جایزه در آن‌ها اعطا شود انتخاب می‌شوند.
۴.کمیته‌ی علمی در اولین جلسه‌ی خود یک نفر از اعضا را به‌عنوان دبیر کمیته که مسئول اداره‌ی جلسات و مکاتبات کمیته است، انتخاب می‌کند.
۵.یک ماه پس از انتخاب، کمیته‌ی علمی تعدادی از صاحب نظران در رشته‌ی مربوطه را از دانشگاه‌ها و موسسات علمی مختلف کشور به‌عنوان مشاوران علمی انتخاب می‌کند به‌طوری‌که شاخه‌های موجود در آن رشته پوشش داده‌شوند. کمیته با اقدامات لازم از مشاوران می‌خواهد که نامزدهای مورد نظر خود را در طول سه ماه معرفی کنند.
۶.دو ماه پس از بررسی فرم‌های مشاوران، کمیته حداکثر ده نفر را برای بررسی بیشتر انتخاب می‌کند. سپس برای هر نامزد انتخاب شده، از سه داور برای بررسی کار پژوهشی آن فرد نظرخواهی می‌شود.
۷.کمیته‌ی علمی هر رشته با توجه به مدارک موجود و اظهار نظر مشاوران و داوران در پایان بازه‌ای چهارماهه طی گزارشی مبسوط به هیئت امنا حداکثر سه نفر را به ترتیب اولویت به عنوان نامزدهای شایسته‌ی اخذ جایزه معرفی می‌کند.
۸.کمیته‌ی علمی می‌تواند هیچکدام از نامزدها را شایسته‌ی دریافت جایزه نداند، در این‌صورت در آن سال جایزه در آن رشته اعطا نمی‌شود.